Pogoda na jutro
Pogoda w Gizycku

Warto zobaczyć

 
 

Witaj na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

Kontakt:
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 24, 11-500 Giżycko
Konto Bankowe - 87 9343 0005 0013 6422 2000 0010
Jan Gotto Prezes PZŻN, tel. 505 038 523
E-mail: pzzn.gizycko@gmail.com


ZAPROSZENIE NA REGATYXXIII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością
21 – 24 sierpnia 2017 r.

Zadanie współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl),
Współpraca: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl),
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej www.sail-mazury.pl
Uczestnicy Regat są zobowiązani przestrzegać;

 • Regulamin
 • Zgłoszenie załogi do regat

  ZAWIADOMIENIE O REGATACH

  XIV PUCHAR POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH - I Edycja
  28 - 30 sierpnia 2017 r.

  Zadanie współfinansowane ze środków
  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl, we współpracy z Mazurską Szkołą Żeglarstwa www.msz.org.pl.
  TERMIN: 28 sierpnia - 30 sierpnia 2017 r.
  MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko, jezioro Kisajno
  PRZEPISY: Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF oraz instrukcjš żeglugi.
  ZGŁOSZENIA: pisemne przyjmowane będą do dnia 10.08.2017 r. na adres: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 24; lub internetowo: pzzn.gizycko@gmail.com.

  Plan regat:
  28.08.2017 r. - przyjazd załóg, dzień treningowy
  godz. 18.00 - 20.00 - przyjmowanie zmian w zgłoszeniach załóg, losowanie jachtów

  29.08.2017 r.
  godz. 09.00 - odprawa sterników
  godz. 9.30 - otwarcie regat
  godz. 10.30 - start do pierwszego wyścigu
  godz. 13.30 - 14.30 - obiad
  godz. 15.30 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 18.00 - kolacja

  30.08.2017 r.
  godz. 10.00 - start do kolejnych wyścigów
  godz. 14.00 - obiad
  godz. 16.00 - zakończenie regat

  Instrukcja żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat w dniu rozpoczęcia regat.
  Trasa regat zostanie omówiona podczas odprawy sterników i będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  Prawa do wizerunku: zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów swego wizerunku (zdjęć, filmów i innych informacji zawartych w zgłoszeniu).
  Każdy uczestnik akceptuje regulamin regat, startuje w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana i niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestnika regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
  Informujemy:
  Edycja II odbędzie się w dniach 31 sierpień - 2 wrzesień, Edycja III w dniach 8 - 10 wrzesień, Edycja IV 29 wrzesień - 1 październik.

  Informacji udziela Jan Gotto, tel. 505 038 523

  ZGŁOSZENIE DO REGAT DO POBRANIA

 • Zgłoszenie załogi do regat - Edycja I

 • Zgłoszenie załogi do regat - Edycja II

  „NIEPRZETARTY REJS”

  Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych informuje, że w dniach 25 - 28 września 2017 r. organizuje w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku ogólnopolską imprezę żeglarską dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

  Warunkiem udziału w imprezie jest pisemne zgłoszenie zorganizowanych grup (zgłoszenie winno zawierać następujące dane uczestników: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności, nr orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku dzieci - nazwę i nr dokumentu okreœlającego niepełnosprawność), kserokopie orzeczeń osób zgłoszonych oraz dane opiekunów. Na każde 10 osób można zgłosić 1 opiekuna.
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatne. Zapewniamy zakwaterowanie wyżywienie oraz organizację zajęć na wodzie. Opiekunowie i wolontariusze otrzymują również bezpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie.
  Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do udziału w w/w imprezie.
  Zgłoszenia, podpisane listy, ankiety beneficjentów oraz orzeczenia prosimy o przesyłanie do dnia 31 sierpnia 2017r. na adres:
  Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych
  ul. Moniuszki 24
  11-500 Giżycko
  z dopiskiem na kopercie „NIEPRZETART REJS”
  O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpływu zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona.
  Na terenie Centrum postój samochodów i autokarów jest bezpłatny i dozwolony wyłącznie we wskazanych miejscach.

  Bliższych informacji udziela:
  Wiesław Nowakowski - tel. kom. - 517 104 684
  Andrzej Szocik - tel. kom - 502 384 348

 • Program ,,Nieprzetartego Rejsu"
 • Ankieta beneficjenta
 • Lista zbiorcza uczestników
  ZAPRASZAMY NA REGATY
  PATRONAT HONOROWY
  Marszałek
  Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Gustaw Marek Brzezin
  ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
  MCŻiTW Giżycko, 8 wrzeœnia 2017 r.
  Regaty sš współfinansowane przez
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  ORGANIZATOR: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl)
  Współorganizatorzy: Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku (www.centrumprofilaktyki.pl);
  Mazurska Szkoła Żeglarstwa (www.msz.org.pl)

  1. Do startu w regatach uprawnione są załogi Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  2. Załoga liczy 8 - 12 osób. Sternik każdej z załóg musi posiadać minimum patent Żeglarza jachtowego
  3. Regaty zostaną rozegrane w dniu 8 września 2017 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
  4. Biuro regat: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej; 11-500 Giżycko ul. Moniuszki 24, tel./fax (87) 4285971, 428 3388 (www.sail-mazury.pl)
  5. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
  6. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach DZ dostarczonych przez organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg - 8 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
  7. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo (www.pzzn.pl) do dnia 25 sierpnia 2017 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.
  8. Każdy zawodnik obowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.
  9. Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.
  10. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
  11. Załogi uczestniczšce w regatach mają obowišzek przestrzegania przepisów żeglugowych.
  12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urzšdzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu.
  13. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
  14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
  15. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakškolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikająca z udziału w regatach.
  16. Losowanie jachtów i odprawa sterników nastąpi 8 września 2017 r. o godzinie 9.30 w Biurze Regat w porcie MCŻiTW w Giżycku.
  17. Otwarcie regat nastąpi 8 września 2017 r. o godzinie 10.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.
  18. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 8 września 2017 r. godzina 10.30.
  19. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
  20. Przewiduje się rozegranie 2 - 3 wyścigów.
  21. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu jednego wyścigu.
  22. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  23. Zakończenie regat o godzinie 16.00.
  24. Nagrody: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  25. Po zakończeniu regat zapraszamy na ognisko.

  Komandor Regat
  Andrzej Szocik

  Do Pobrania>>

 • Zgłoszenie załogi do regat

 • Oświadczenie o stanie zdrowia
  II Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych.
  12 - 25.07.2017 r.


  Odbyły się zorganizowane przez nas drugie z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty były dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były znakomite. Przez większość czasu trwania warsztatów było słonecznie i nie padało. Dopisał także wiatr. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Odbyły się trzy wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach : 27 lipca - 9 sierpnia 2017 r. ; 11 sierpnia - 24 sierpnia 2017 r. oraz 11 września - 24 września 2017 r.
  ,,Aktywni i Sprawni Żeglarze 60+"
  12 - 25.07.2017 r.


  Odbyły się zorganizowane przez nas warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych 60+. Warsztaty były całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe), gdyż zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W warsztatach wzięło w udział 32 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe były znakomite. Było dużo słońca i nie zabrakło także wiatru dzięki czemu zrealizowaliśmy cały zakładany program szkoleniowy. Było dużo żeglowania zarówno na dezetach, i jachtach kabinowych. Zrealizowaliśmy także cały bogaty program towarzyszący. Odbyły się rejsy dookoła wysp ,,Łabędziego Szlaku", jak również wyprawy kajakowe po bliskich jeziorach i kanałach. Odbyła się także wyprawa dezetami na jezioro Niegocin na nocny, finałowy ,,Koncert GWIAZD" największego w Polsce XXV Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Morskiej, w tym roku pod hasłem ,,Szanty z Folkiem". Wystąpiły takie ikony jak: Jerzy Porębski, RHIANNON CELTIC BAND z pokazem tańca irlandzkiego, Ryczące Dwudziestki, Drake, EKT Gdynia, Zejman&Garkumpel. Wielkim powodzeniem cieszyły się również dyskoteki z konkursami żeglarskimi w ,,Szklance". Był autorski koncert poezji śpiewanej Krystyny Janik (słowa) i Leszka Zatorskiego (muzyka) zakończony szantami. Duże brawa otrzymał Adam Woźniak za swój pokaz ,,Fire Show". Nie zabrakło również grilla. Tradycyjnie na zakończenie warsztatów rozegraliśmy regaty na Sasankach. Był dobry wiatr 2 B i dzięki temu przeprowadziliśmy 3 wyścigi. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

  V Żeglarskie Mistrzostwa Makroregionu Pomorskiego Niepełnosprawnych
  21 - 23 sierpnia 2017 r.


  Odbyła się kolejna V edycja Mistrzostw Makroregionu Pomorskiego Niepełnosprawnych . Głównym organizatorem było Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych. W mistrzostwach uczestniczyło 26 osób. Uczestnicy przyjechali z Gdańska , Malborka, Kwidzyna, Gdyni i Gardei. Impreza została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze środków PFRON. Przez cały okres pogoda była dobra. W piątek i sobotę było sporo słońca i wiatr 2 - 3 B. W sobotę było pochmurnie, ale cišgle było ciepło i wbrew prognozom pogody nie padało. Nie zabrakło także wiatru, dzięki czemu zrealizowano cały zakładany program. Regaty były rozgrywane na Sasankach w formule wyścigów długodystansowych. Program imprezy był bardzo bogaty, oprócz regat na Sasankach odbył się rejs nocny. Zgodnie z zaplanowanym programem odbył się także rejs „Łabędzim Szlakiem” na Dezetach. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pamištki z mistrzostw, które wręczał Arkadiusz Sokolnicki Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych. Do zobaczenia za rok na kolejnych mistrzostwach.

  Zwycięzcy:
  1. Michał Meyna, Karolina Dampc, Anna Blok
  2. Agata Grzybowska, Janina Skierkowska, Wiesława Biryło
  3. Halina Liczmańska, Grzegorz Meyer, Joanna Rogala
  I Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych.
  27.06. – 10.07.2017 r.


  Odbyły się zorganizowane przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa przy udziale naszych instruktorów pierwsze z pięciu zaplanowanych w tym sezonie letnim szkoleń żeglarskich dla osób niepełnosprawnych dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W warsztatach wzięło udział 30 uczestników, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski. Warunki pogodowe nie były dobre. Przez większość czasu trwania warsztatów było pochmurnie i zimno. Często wiał także silny wiatr, ale wykorzystując dobre okienka pogodowe wielu chętnych żeglowało również po kolacji. Dzięki temu zrealizowano cały zakładany program szkoleniowy. Po wewnętrznych sprawdzianach opanowanej teorii i praktyki spora grupa uczestników przystąpiła do egzaminów na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego. Cztery osoby uzyskały patenty sterników motorowodnych, a trzynaście patenty żeglarzy jachtowych. Po zdaniu egzaminów zostali ,,pasowani" na żeglarzy i motorowodniaków. Na zakończenie warsztatów zostały rozegrane regaty. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i mapy Wielkich Jezior Mazurskich. Akcja będzie kontynuowana. Następne Warsztaty Żeglarskie Osób Niepełnosprawnych dofinansowane przez PFRON odbędą się w terminach : 12 lipca - 25 lipca 20017 r. ; 27 lipca - 9 sierpnia 2017 r. ; 11 sierpnia - 24 sierpnia 2017 r. oraz 11 września - 24 września 2017 r.
  „Aktywni i Sprawni Żeglarze”
  Bezpłatne warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych 60+


  W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Giżycko www.sail-mazury.pl
  odbędą się szkoleniowe warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych.

  Miejsce: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11 – 500 Giżycko, ul. Moniuszki 24, Tel./fax (87) 428 5971, (87) 428 5898

  Termin: 12 lipca - 25 lipca 2017 r.
  Organizatorem warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa (www.msz.org.pl), we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).
  Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020 - Edycja 2017

  Szczegółowe informacje:
  Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. (87) 4285898 kom. 667 666 219, sail@sail-mazury.pl
  Regulamin warsztatów i druki do pobrania zamieszczone są na stronie internetowej (www.msz.org.pl),
  Zapraszamy do udziału!!!
  IX Integracyjne Regaty Żeglarskie Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa
  2 – 3 maja 2016 r.


  Tradycyjnie jako pierwsze w sezonie letnim rozegraliśmy integracyjne regaty żeglarskie. Jak zwykle bez żadnego dofinansowania dzięki temu, że gościny i sprzętu udzieliło nam niezawodne w takich przypadkach Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. Prognozy pogody na majowy weekend były fatalne (według nich miało być zimno i miał padać deszcz) co wystraszyło część uczestników. Mimo tych prognoz wystartowało 11 załóg. Przyjechali z różnych miast, między innymi z: Wrocławia, Gdańska, Jastrzębia Zdroju, Gorzowa Wielkopolskiego, Kwidzyna, Ciechanowa, Włocławka, Olsztyna. Nie żałowali swojej decyzji gdyż pogoda była dobra. Wtorek powitał nas pięknym słońcem i wiatrem 3 B. W pierwszym wyścigu przeszło kilka szkwałów 4 - 5 B (w pobliżu portu wywróciła się omega, którą sprawnie podnieśli nasi bosmani) i Komisja Sędziowska po jego ukończeniu nakazała spłynięcie do portu i zarefowanie. Do przerwy obiadowej rozegraliśmy 3 wyścigi. W ich wyniku prowadził Andrzej Bury z 5 punktami przed Waldemarem Woźniakiem który miał 8 punktów. Na trzecim miejscu były 2 załogi (Leszek Król i Magdalena Miszczuk) które zgromadziły po 10 punktów). Po południu pojawiły się momentami groźnie wyglądające chmury, przeszło kilka szkwałów, ale nie padało i do kolacji rozegraliśmy kolejne 3 wyścigi. Wszyscy czekali na pojedynek Burego z Woźniakiem (obaj sš członkami kadry narodowej żeglarzy niepełnosprawnych), ale Woźniak z powodu kontuzji nie wystartował. W tej sytuacji Bury miał ułatwione zadanie i wygrał wszystkie 3 poobiednie wyścigi. Po rozegraniu sześciu wyścigów prowadził Bury (8 punktów) przed Leszkiem Królem (16 punktów). Trzecie miejsce zajmowała co było niespodzianką Magdalena Miszczuk (24 punkty). W środę był zaplanowany kilkugodzinny wyścig długodystansowy. Niestety od rana nie było wiatru. Około godziny dziesiątej pojawiło się słońce, ale wiatru cišgle nie było. W tej sytuacji po godzinie jedenastej zakończyliśmy regaty. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Zaprosiliśmy zawodników na XXIII Mistrzostwa Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością i XIV Puchar Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych. Niestety nie możemy podać terminów tych regat, gdyż czekamy na decyzję PFRON czy otrzymamy dofinansowanie. Informacje podamy na stronach internetowych: www.pzzn.pl; www.msz.org.pl.

  Wyniki:
  1. Andrzej Bury, Marian Zakowicz, Bożena Bień (6 pkt.)
  2. Leszek Król, Krystyna Gal, Dariusz Kuśnierz (10 pkt.)
  3. Magdalena Miszczuk, Krzysztof Rosiński, Dariusz Kusz, Michał Downar (19 pkt.)
  4. Wojciech Liczmański, Halina Liczmańska, Kamil Liczmański (25 pkt.)
  5. Feliks Basłyk, Mirosław Lisiczyński (25 pkt.)
  6. Adam Wójtowicz, Jacek Niżygorodzki, Agata Grzybowska, Hubert Włoskowicz (26 pkt.)
  Otwarcie sezonu letniego 2017

  Rozpoczęliśmy wreszcie sezon letni. Prognozy pogody na weekend majowy były bardzo złe - miało być zimno i deszczowo. Wystraszyło to wiele osób, które wcześniej zapowiadały swój przyjazd. Ci, którzy się nie wystraszyli i przyjechali - nie żałowali. Gościny i sprzętu udzieliło jak zwykle bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej. W sobotę było wprawdzie zimno i deszczowo, ale w niedzielę pogoda się poprawiła i żeglowaliśmy rekreacyjnie. W poniedziałek tradycyjnie wzięliśmy udział w organizowanym przez władze miasta ,,Wielkim Otwarciu Sezonu 2017 i Paradzie Jednostek Pływających". Tym razem wystawiliśmy 3 dezety. Na „Czwartej Szklance” byli wikingowie, na „Barze Młodzieży” wesoła ekipa służby zdrowia, a na „W Rejs” Pomorskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych ROLFOK. O godzinie 12.00 na kanale Giżyckim po kilku przemowach nastšpiło oficjalne otwarcie mostu obrotowego dla żeglugi i rozpoczęła się parada. Podobnie jak w poprzednim roku poprowadził ją tym razem na dwóch ,,Fly Boardach" Robert Jaszczołt. Na wąskim kanale wykonali wiele różnych ewolucji w tym kilka ,,beczek", co wywołało duży entuzjazm kilkutysięcznej widowni. Nasza załoga wikingów w składzie: Andrzej Szocik, Wiesław Nowakowski, Andrzej Bury, Marian Zakowicz, Felek Basłyk, Bożena Bień, Adam Wójtowicz , Marzen Kundera, Andrzej Dziekoński, Leszek Król i Hubert Włoskowicz otrzymała duże brawa i w tradycyjnym ,,Konkursie na najładniej udekorowaną jednostkę pływajšcą i przebraną załogę" otrzymała wyróżnienie. Impreza była transmitowana przez media ogólnopolskie.
  Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych 2017r.

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).
  Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa (www.msz.org.pl), we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

  Miejsce:
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
  tel. 87 428 58 98
  www.sail-mazury.pl

  Terminy:
  1. 27 czerwca – 10 lipca 2017 r.
  2. 12 lipca – 25 lipca 2017 r.
  3. 27 lipca – 9 sierpnia 2017 r.
  4. 11 sierpnia – 24 sierpnia 2017 r.
  5. 25 sierpnia – 7 września 2017 r.

  Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:
  mieć ukończone 18 lat
  posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
  przesłać pocztą określone w Regulaminie dokumenty
  Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.
  Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503 kaucję w wysokości 250 zł.
  Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.
  ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!

  Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:

  1) osoby z małych miejscowości,
  2) osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

  O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:
  kompletność dokumentów i staranność wypełnienia
  ANKIETY - ZGŁOSZENIA
  ANKIETY - BENEFICJENTA
  terminowość wpłacenia kaucji.
  Uczestnicy Warsztatów sš zobowišzani przestrzegać
  Regulaminu

  Dodatkowe informacje : tel. (0) 87 428 58 98; (0) 87 428 59 71; 667 666 219
  e-mail: msz@msz.org.pl; sail@sail-mazury.pl

  Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
  Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.

  Zapraszamy do udziału!!!
  IX BOJEROWE MISTRZOSTWA POLSKI ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  28 - 29 styczeń 2017 r.


  Rozegraliśmy kolejne w tym sezonie zimowym regaty bojerowe. Jak zwykle we wszystkich imprezach bojerowych bez żadnego dofinansowania, gdyż tradycyjnie gościny i sprzętu udzieliło nam bezpłatnie Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, a cała kadra pracowała na zasadzie wolontariatu. Pomiary grubości i konsystencji lodu na akwenie regat wykazały, że lód był twardy, gładki, miał średnio około 20 centymetrów, bez śniegu. Sobota była dniem treningowym - odbyły się zajęcia na Monotypach i DN-ach. Ponieważ wiatr był słaby 1 - 2 B, w przerwach między zajęciami kilku zawodników spróbowało szczęścia w wędkarstwie podlodowym. Najwięcej szczęścia miał Andrzej Bury, który niedaleko portu złowił kilka okazałych okoni. Natychmiast wysłał zdjęcia do Mariana Zakowicza, który od lat uchodzi w środowisku żeglarzy niepełnosprawnych za ,,naczelnego wędkarza" i zawsze chwalił się swoimi trofeami. Wszyscy twierdzili, że gdyby nie niedawno przebyta przez Mariana operacja, na pewno następnego dnia przyjechałby z Jastrzębia Zdroju do Giżycka. W niedzielę były fantastyczne warunki. Wiało 3 - 4 B, bojery ,,latały" z dużymi prędkościami i niektórzy zawodnicy wpadali w korkociągi. Rozegraliśmy trzy wyścigi. Dwa pierwsze wygrał Andrzej Bury ze znaczną przewagą. Grzegorz Włochowicz był dwa razy drugi. W trzecim wyścigu Bury także prowadził, ale przy okrążaniu znaku kursowego za ciasno zrobił zwrot, wpadł w korkociąg i w efekcie zajął dopiero trzecie miejsce. Wyścig wygrał Włochowicz i zrównał się w punktacji z Burym, ale przegrał regaty, gdyż Bury miał dwie jedynki. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią Głównym regat był Andrzej Szocik. Jeżeli będą dobre warunki wkrótce rozegramy kolejne regaty bojerowe. Ogłoszenia o regatach będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.
  Wyniki;
  1. Andrzej Bury, Jan Gotto
  2. Grzegorz Włochowicz, Adam Wójtowicz
  3. Jacek Niżygorocki, Arkadiusz Sokolnicki
  4. Mirosław Piotrowski, Jarosław Biernacki
  XI PUCHAR MAZURSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA
  w klasie MONOTYP XV
  21 styczeń 2017 r.


  Rozegraliśmy pierwsze w tym sezonie zimowym integracyjne regaty bojerowe. Do czwartku warunki lodowe były znakomite. Pomiary grubości i konsystencji lodu na akwenie regat wykazały, że lód był twardy, miał średnio około 15 centymetrów a śniegu było zaledwie około 2 centymetry. Przygotowaliśmy bojery i przeprowadziliśmy pierwszy trening. Niestety w piątek zaczął padać deszcz i padało także w nocy. W sobotę rano na lodzie było kilka centymetrów wody, a ponieważ był północny wiatr który ,,spychał" wodę z jeziora - przed falochronem portowym powstało rozległe jezioro na lodzie gdzie głębokość wody sięgała 15 centymetrów. Dodatkowo była słaba widoczność, gdyż było mgliście, ale na szczęście był wiatr 2 B a w szkwałach do 3 B, tak że kilka razy unosiło płozy monotypów. Rozegraliśmy trzy wyścigi. Dwa wygrał Wiesław Nowakowski a jeden Adam Wójtowicz. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią Głównym regat był Andrzej Szocik.
  Wyniki;
  1. Wiesław Nowakowski, Jan Gotto
  2. Adam Wójtowicz, Waldemar Woźniak
  3. Leszek Szelšg, Aleksandra Kwiecińska
  4. Leszek Król, Mirosław Piotrowski
  5. Andrzej Tabor, Aleksandra Dolot
  PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH w klasie MONOTYP XV
  22 styczeń 2017 r.

  Rozegraliśmy drugie w tym sezonie zimowym integracyjne regaty bojerowe. W sobotę na zakończenie poprzednich regat mieliśmy wątpliwości czy będzie to możliwe, gdyż według prognozy pogody w nocy miała być plusowa temperatura, a co gorsze miał padać deszcz. Do północy prognoza się sprawdziła, ale na szczęście nad ranem przyszedł lekki mróz. Dodatkowo wiatr zmienił kierunek z północnego na zachodni i rozległe jezioro przed falochronem portowym, które sprawiało nam wiele trudności poprzedniego, dnia zniknęło. Poprawiła się także widoczność, ale niestety wiatr trochę osłabł. Z trudem rozegraliśmy 3 wyścigi. Nastąpiły zmiany w składach załóg. Ponieważ Waldemar Woźniak musiał wyjechać do Adama Wójtowicza dołączył Mirosław Piotrowski. Okazało się to dobrą zamianą i dzięki temu wygrali dwa wyścigi i całe regaty. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Sędzią Głównym regat podobnie jak poprzedniego dnia był Andrzej Szocik. To dopiero początek sezonu bojerowego. Zamierzamy zorganizować jeszcze kilka treningów i kilka regat. Jak będą dobre warunki lodowe informacje o imprezach bojerowych będziemy zamieszczać na naszej stronie internetowej.
  Wyniki;
  1. Adam Wójtowicz, Mirosław Piotrowski
  2. Leszek Szelšg, Aleksandra Kwiecińska
  3. Wiesław Nowakowski, Jan Gotto

  Archiwalne wiadomości »

  Druki do pobrania »

 •  
   

  © Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych | Wykonanie: